Madde 1.  Taraflar

İşbu İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),

 1. …………………. adresinde faaliyet gösteren Innfinitive Yazılım Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (“HRinONE”) ile
 2. www.hrinone.com adresinde yer alan internet sitesine kaydolan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edildikten sonra derhal yürürlüğe girecek olup, Sözleşme’de belirtilen usullerle sona erdirilmediği müddetçe yürürlükte kalacaktır. 

HRinONE ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2. Tanımlar

Çalışanlar: Kullanıcı’nın Platform’a erişimine izin verdiği çalışanlarını, danışmanlarını, vekillerini, temsilcilerini, yöneticilerini ve ortaklarını ifade eder.

Deneme Süresi: HRinONEtarafından Platform’un ücretsiz olarak Kullanıcının kullanımına açılacağı süreyi ifade eder.

İçerik: Kullanıcı ve Çalışanlar’ın Platform’a yüklediği bilgi, belge ve verileri ifade eder.

Paket: Kullanıcı tarafından Platform’un hangi kapsamda kullanılacağını belirleyen hizmet paketlerini ifade eder.

Platform: Site üzerinden erişilen İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’ni ifade eder.

Site: www.hrinone.com adresinde yer alan internet sitesini ifade eder.

Madde 3.  Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden erişilen İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’nin Kullanıcıya sunulmasına, Kullanıcının bu Platform’dan faydalanmasına, Kullanıcı ve Çalışanlar’ın Platform’a yüklediği İçerik’e ilişkin şartlar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4.  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. HRinONE, Platform’u Kullanıcı tarafından seçilen Paket kapsamına uygun olarak, ilgili Paket için HRinONE tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Kullanıcının kullanımına açacaktır. Kullanıcıya tanımlanan Paket’e göre hizmet ücretleri değişiklik gösterebilir. HRinONE gerekli gördüğündePaket kapsamını ve ücretlerini değiştirebilir.

4.2. Kullanıcı, HRinONE tarafından kendisine tanınan ücretsiz Deneme Süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde Platform’dan faydalanamayacağını kabul eder. HRinONE Deneme Süresini serbestçe belirleme hakkına sahip olup, Deneme Süresi’ni herhangi bir ön bildirime gerek duymaksızın tek taraflı olarak her zaman sonlandırabilir.

4.3. Kullanıcının hizmet bedeli ödemeleri zamanında yapmaması veya HRinONE tarafından Deneme Süresi’nin sonlandırılması, Platform’un kullanımdan kalkması ya da bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hallerinde, Kullanıcı veya Çalışanlar’ın Platform üzerinde oluşturmuş olduğu İçeriğe erişim de ortadan kalkacak ve bu erişim silinecektir. Bu veri kaybından HRinONE sorumlu tutulamaz.

4.4. Kullanıcı, Platform’da oluşturulan veya Platform’a yüklenen İçerik’in yedeklenmesine veya kopyalarının alınmasına ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilgi ve belgelerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Platform’dan silinmesi halinde HRinONE’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. HRinONE, Kullanıcının Platform’da depolayabileceği veriler için kullanılan bellek alanını sınırlandırma hakkını saklı tutar.

4.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek, Sözleşme’den doğan bütün yükümlülükleri yerine getirmek ve Platform’dan faydalanmak için gereken kanuni ehliyete sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından HRinONE sorumlu değildir.

4.7. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile HRinONE tarafından belirlenecek sair koşullara, mevzuata, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Çalışanlar’ın da Platform’u kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Kullanıcının yükümlülüğünde olup Kullanıcı bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

4.8. Kullanıcı, HRinONE tarafından Platform’dan faydalanması için kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Çalışanlar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan HRinONE’ın sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, şifrenin yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığını veya başka bir güvenlik ihlalini fark etmesi halinde derhal HRinONE’ı bilgilendirecek, bu ihlalin giderilmesi için azami gayreti gösterecek, HRinONE ile iş birliği yapacaktır.

Kullanıcı, Platform’a erişim sağlayan ve artık Kullanıcı adına işlem yapma yetkisi bulunmayan kişiler hakkında HRinONE’ı derhal bilgilendirecek, bu kimselerin Platform’a erişimini sağlayan şifrelere ulaşmasını engelleyecek, gerekirse bu şifrelerin değiştirilmelerini sağlayacaktır.

4.9. HRinONE yalnızca Platform’a ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Platform’da oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Platform’da oluşturulan belgelerin veya Platform’a yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Çalışanlar’a belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Platform’un kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. Platform’un işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcının Platform’dan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Kullanıcı; belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak Çalışanlar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) HRinONE’ı beri kıldığını kabul eder.

4.10. Kullanıcı, Platform’da veya işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturacak herhangi bir üründe mevcut olan HRinONE izini, işaretini, logosunu, markasını, tescilini kaldıramaz, görünmez kılamaz.

4.11. Kullanıcı, Platform’u HRinONE’ın yazılı onayı olmaksızın herhangi bir yazılım veya sisteme bağlayamaz.

4.12. Kullanıcı, Platform’u kullanarak üçüncü kişilere hizmet veremez, Platform’un herhangi bir kısmını Sözleşme’de aksine hüküm bulunmadığı veya HRinONE tarafından açık ve yazılı izin verilmediği takdirde bildirmiş olduğu Çalışanlar dışındaki üçüncü kişilerin kullanımına açamaz.

4.13. Kullanıcı, Platform’un kullanımının çeşitli sebeplerle kısıtlamalara tabi olabileceğini peşinen kabul eder.

4.14. Site ve Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için HRinONE tarafından mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Kullanıcı, Platform’da bulunabilecek bu tür zararlı yazılımlar sebebiyle uğradığı zararlardan HRinONE’ı sorumlu olmayacağını peşinen kabul eder.

4.15. HRinONE, her zaman Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platform’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.16. Platform’un kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Platform’a erişimine izin verdiği Çalışanların Platform üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur. HRinONE, Kullanıcının veya Çalışanlar’ın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı, Çalışanlar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının ve/veya Çalışanlar’ın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcıya rücu edilecektir.

4.17. HRinONE, işbu Sözleşme’nin koşullarını, Kullanıcıya e-posta veya herhangi bir iletişim aracıyla bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Kullanıcıya e-posta aracılığıyla yapılan bildirim ile Kullanıcı bakımından hüküm ifade etmeye başlar. İşbu bildirim akabinde Kullanıcının Platform’u kullanmaya devam etmesi, değişikliğin kabul edildiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı ilgili değişiklik, güncelleme veya iptali kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkını haizdir. Kullanıcının Sözleşme’yi işbu madde kapsamında tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Kullanıcı tarafından HRinONE’a ödenmiş olan ücretlerin iadesi talep edilemez.

Madde 5.  Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, HRinONE’a ait sistemler ve Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları HRinONE’a aittir. HRinONE, Kullanıcıya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcıya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı, HRinONE’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

5.2. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, HRinONE’ın sahibi olduğu fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi hak, iddia ve menfaat kazanmayacaktır. Kullanıcı, Sözleşme konusu Platform ile Platform’a ilişkin bütün programlar, yazılımlar, kaynak kodları, object kodlar, makina kodları ve sair tüm kodlar, algoritmalar, arayüzler, bileşenler, modüller ve program akışı ile sair unsurların her türlü fikri mülkiyet haklarının, bu kapsamda bunlar üzerindeki maddi ve manevi hakların, her türlü patent, marka, telif ve sair fikri mülkiyet hakkının HRinONE’a ait olduğunu ve olmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile Kullanıcı, Platform üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkına sahip değildir.

5.3. Kullanıcı, Platform’u yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlar’a sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş Kullanıcı vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda HRinONE tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcının, Platform veya HRinONE sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, HRinONE ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Platform’un ve Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya HRinONE’nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi; Platform’u veya bu bilgileri kopyalaması, çoğaltması, başka sistemlere aktarması, silmesi, değiştirmesi, tersine mühendislik işlemlerine konu etmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bunların bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, HRinONE sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde HRinONE ve Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca söz konusu yasaklara Çalışanlar’ın da uymasını sağlamakla yükümlü olup Çalışanlar’ın bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

5.4. Kullanıcı, HRinONE’a ait ticari unvan, marka, logo ve işaretleri sadece HRinONE’ın yazılı izni ve onayı ile, yine kendisine yazılı olarak bildirilen sınırlar dahilinde kullanabilir. Kullanıcının HRinONE’a ait ticari unvan, marka, logo ya da işaretler üzerinde (zımnen veya sair şekilde verilmiş) hiçbir mülkiyet veya sair herhangi hakkı bulunmamaktadır.

5.5. Sözleşme’ye konu olan hizmetlerin tamamına, Platform’a, ilgili bütün belgelere, bunlarla birlikte gelen ticari itibara ilişkin fikri mülkiyet haklarının tamamı yalnızca HRinONE’a aittir. Kullanıcı bunlar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bu haklara ilişkin hiçbir zaman talepte bulunmayacağını ve çalışanlarının, temsilcilerinin ve yüklenicilerinin de aynı şekilde davranmasını sağlayacağını gayrikabili rücu beyan eder.

Madde 6. Sorumlulukların Sınırlandırılması

6.1. HRinONE, Platform’u “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde örtülü veya açık bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. HRinONE, Kullanıcının (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Kullanıcı, Çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.2. HRinONE, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı Platform kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcının ve Çalışanlar’ın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Çalışanlar’ın ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda HRinONE’a herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. HRinONE, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. HRinONE’ın işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu, her halükârda satın alınan Paket için belirlenen aylık ücret miktarının 2 (iki) katı ile sınırlı olacaktır.

6.3. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine bağlı olduğunu ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda HRinONE’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, HRinONE’ın Platform’un herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.4. HRinONE’ın, Kullanıcının veya Çalışanlar’ın Platform üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri ve bunların Platform’un kullanım amacına uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 7. Platform’un Kullanımına Dair Hükümler

7.1. Kullanıcı, işbu sözleşme uyarınca Platform’da işlem yapabilmek için gerekli bilgisayar donanımını, internet ve telefon bağlantısını ve sair teknik gereklilikleri her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere teminle yükümlüdür.

7.2. Kullanıcı, Platform’u kullanacağı bilgisayarın, bilgisayarın bulunduğu mahallerin ve güvenlik bilgilerinin gerek haricen her türlü güvenliğini teminle ve gerekse internet üzerinden sisteme üçüncü kişilerin girişinin ya da bu bilgilerin internet suçları aracılığıyla üçüncü kişilerce ele geçirilmesini önlemek için gerekli her türlü önlemi almakla sorumlu ve yükümlüdür. Platform’un kullanıldığı mahaller, bilgisayar ve güvenlik bilgilerine yapılabilecek fiziki ya da internet üzerinden sanal müdahale ve saldırılar ya da meydana gelecek kaza ve güvenlik açıklarından dolayı HRinONE’ın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayıp, bu nedenlerle Platform üzerinden yetkisiz kişilerin işlem yapması da dâhil, her türlü zarar, kayıp ve hasarların tamamından Kullanıcı sorumludur.

7.3.  Kullanıcı, zaman zaman Platform girişinin ve kullanımının, HRinONE tarafından herhangi bir ön bildirim/uyarı olmaksızın teknik, idari ve/veya sair sebeplerle durdurabileceğini ya da tamamen kesilebileceğini, yine HRinONE’ın zaman içinde Platform’un kullanımını bakım, teknik, idari ve/veya sair sebeplerle ya da yasal zorunluluklar nedeniyle durdurabileceğini ya da tamamen sonlandırabileceğini bilmekte ve kabul etmekte olup, herhangi bir nedenle Platform’a erişiminin HRinONE tarafından geçici süreler için ya da sürekli olarak kısmen ya da tamamen durdurulması nedeniyle, herhangi bir zarara veya hak ya da kâr kaybına uğradığını iddia ederek HRinONE’dan hiçbir tazminat, masraf ve sair hak ve alacak talep ve iddiasında bulunmayacağını, bu nedenlerle HRinONE’a olan borçlarını ödemekten imtina edemeyeceğini, bu konudaki bütün hak ve alacaklarından peşinen feragat eylediğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8. Gizlilik

Taraflar; işbu Sözleşme’nin yapılması ve uygulanması sırasında edinilen, diğer Tarafa, iştiraklerine, müşterilerine, personeline ait bilgilerin gizli bilgi olduğunu kabul ederler. Taraflar;

 1. Diğer Tarafa ait gizli bilgileri yalnızca Sözleşme konusu işin yürütülmesi için kullanacağını, kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemler ile aynı ölçüde önlem alacağını, gerekli özeni ve titizliği göstereceğini,
 2. Gizli bilgi sahibi Taraf’ın yazılı izni olmadığı müddetçe, herhangi bir üçüncü kişiye bu bilgileri paylaşmamayı veya alenileştirmemeyi,
 3. Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,
 4. Gizli bilgileri başka herhangi bir amaçla, özellikle de Taraflar’a dolaylı veya doğrudan zarar verecek bir amaçla veya diğer Tarafa ticari bir dezavantaj sağlayacak, rekabet hukuku kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı şekilde kullanmamayı,
 5. Çalışanları ve temsilcilerinin de bu gizli bilgileri tamamen ve titizlikle gizli tutacağını ve iş amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışan ve temsilcileri dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tümden ifşa etmeyeceklerini,
 6. Mevzuatın saklanmasını zorunlu tuttuğu haller saklı kalmak üzere; gizli bilgilerin orijinalleri, talep üzerine veya Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra derhal gizli bilgilerin asıl sahibi olan Tarafa iade edeceğini, iade edilemeyen bütün kopyaların gizli bilgilerin sahibi olan Tarafın onayladığı şekilde imha edileceğini,
 7. Mevzuat gereği zorunlu olarak gizli bilgilerden herhangi birini ifşa etmesinin talep edilmesi durumunda, diğer Tarafa bu talebi veya emri bildirerek, ilgili tarafın, söz konusu talep veya şarta karşı korunma yolu aramasını mümkün kılacağını,
 8. Gizli bilgilerin yetki dışı kullanıldığını veya ifşa edildiğini veya bu Sözleşme’nin başka bir şekilde ihlal edildiğini tespit ettiğinde, derhal diğer Tarafı bilgilendirmeyi ve bu durumun düzeltilmesi/tekrar etmemesi için diğer Tarafla iş birliği yapmayı,
 9. Yasal zorunluluk veya Sözleşme’de izin verilen haller dışında Taraflar’a ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi halinde gizli bilgileri ifşa edilen Tarafın Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacağını, bu nedenle karşılıklı olarak her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak, alacak ya da tazminat ve sair ödeme talep etmeyeceklerini,

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

HRinONE tarafından Site ve Platform’un iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

HRinONE, Kullanıcının bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya HRinONE’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Platform ve HRinONE’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

Madde 9. Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcı, Platform’a kişisel verileri yüklenecek Çalışanlar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin Platform’a yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz HRinONE tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda Çalışanlar’dan gerekli onayların alınması, Çalışanlar’a gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda HRinONE’ın maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

Madde 10. Ücret ve Ödeme

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanması karşılığında HRinONE’a Tarafların mutabık kaldığı aylık/yıllık ücreti fatura mukabilinde derhal ve defaten ödeyecektir. Sözleşmenin devamı halinde HRinONE, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler için ödenmesi gereken ücretleri Platform’dan ilan etmek suretiyle bildirecek ve ücretler ona göre ödenmeye devam edilecektir. Şayet böyle bir bildirim yoksa bir önceki dönem ücretine tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 (oniki) aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinden hesaplanacak artış tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak ücret ödenmeye devam edilecektir.

Kullanıcı, HRinONE’ın hizmetlerine istinaden ödenmesi gereken ücretlere ilave olarak, bu ücretlere ilişkin KDV dâhil her türlü vergi, resim ve harçları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

HRinONE’ın hizmet ücretlerinde veya ödeme şeklinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Madde 11. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

11.1. İşbu Sözleşme, 1 (bir) yıllık süre için akdedilmiş olup, Kullanıcının üyeliğini iptal etmesine veya HRinONE tarafından Kullanıcı üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflar sürenin bitiminden en geç 15 gün öncesine kadar diğer tarafa fesih iradesini bildirmiş olmalıdır. Aksi halde Sözleşme birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenir.

11.2. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmeyi ihlal etmesi, iflas etmesi, iflasının talep edilmesi, konkordato ya da borçlarının yapılandırılması talebinde bulunması, borçlarını ödemekten imtina etmesi hallerinde diğer Taraf bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

11.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi halinde Kullanıcı tarafından peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

11.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde Platform’a yüklediği ve/veya Platform üzerinde oluşturulan bilgi ve belge ile bunlara ilişkin kayıtların silineceğini kabul etmekte olup, buna dair önlemlerin alınmasından Kullanıcı sorumludur.

Madde 12. Muhtelif Hükümler

 1. Mücbir Sebep

Savaş, ayaklanma, olağanüstü hal ya da seferberlik ilanı gibi siyasi nedenler; yangın, sel, deprem gibi doğal afetler; Pandemi ve/veya ülke geneline yaygın olan salgın hastalık; elektrik sistemi veya internet trafiğindeki eksiklik ve aksamalar veya çevrimiçi hizmetlerin sunulmasını etkileyen her türlü eylemler gibi HRinONE’ın iradesi dışında oluşan ve Sözleşme’ye konu hizmetleri etkileyen durumlar mücbir sebep halini oluşturur ve işbu hallerde meydana gelecek performans düşüklüklerinden HRinONE sorumlu olmaz. Mücbir sebep halinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi durumunda Taraflar yazılı bir bildirimle Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

 • Devir Yasağı

Kullanıcı, HRinONE’ın yazılı iznini almaksızın, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen başkalarına temlik veya tahsis edemez, devredemez.

 • Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşme ve içeriği işlemler nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, HRinONE’ın defterlerinin; muhasebe, bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş, ses, görüntü ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas alınacağını, bu kayıt ve belgelerin (teyit edilmiş olsun veya olmasın) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m.193 uyarınca kesin delil teşkil ettiğini; ayrıca işbu delil sözleşmesi dışında herhangi bir delil ibraz ve ikame haklarında peşinen feragat ettiklerini Taraflar peşinen ve dönülemez biçimde kabul etmiştir.

 • Tebligatlar

Adres Bildirme Zorunluluğu: Kullanıcı, HRinONE ile olan ilişkileri nedeniyle HRinONE tarafından yapılacak tebligatların kendisine ulaşabilmesi için, tebligata elverişli (fiziki ve elektronik) adresini HRinONE’a bildirmek zorundadır. Kullanıcı böyle bir bildirimde bulunmaz ve HRinONE’ın talebi üzerine derhal geçerli ve tebligata elverişli adreslerini HRinONE’a bildirmez ise HRinONE işbu sözleşmeyi feshedebilir.

Kullanıcı, kendisine tebligat yapılabilmesi için işbu Sözleşmede yazılı adreslerinin, Sözleşmede adres yazılı değilse HRinONE’a herhangi bir sebeple bildirilmiş adreslerinin; her ikisinin de olmaması halinde ise Ticaret Sicilindeki (ya da gerçek kişiler için MERNİS sistemindeki) son adreslerinin tebligat adresi sayılacağını; adres değişikliklerinin derhal yazılı olarak noter vasıtası ile HRinONE’a bildirileceğini, aksi halde HRinONE’a her ne sebeple ve şekilde olursa olsun bildirilmiş adreslerinin tebligat adresi olarak geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcının Site’ye kayıt olurken bildirdiği e-mail adresine HRinONE tarafından yapılan bildirimler geçerli bir bildirimin sonuçlarını doğuracaktır.

 • İhtilafların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü ihtilafa Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözümünde İstanbul (Anadolu Adliyesi) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13. Yürürlük

Kullanıcının, Platform’u kullanmaya başlamak için Site üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Kullanıcının işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir ve Sözleşme karşılıklı olarak yürürlüğe girer.